@inago -

#Angular #inktober2018 #Inktober #sonysketch #Day16 サイコロ