@nokachiki -

#cry #myoc #girl #fantasy #somethingforyou@marvellover13