@Yu -

“Journey(旅)” #mytimetravel #fridayswithsketch #Flower #sonysketch