@Yu -

“Enjoy the scenery and let's refresh♪” #inktober #inkober2017 #blind #sonysketch@sonysketch