@Scarlett_Zorro -

#blackandwhite #boy #mangaboy #animeboy #portraitchallenge #portrait #scketch #colab #art #myoc #myart #Black