@Scarlett_Zorro -

No matter how big my problems are, I'm stronger#mangaboy #art #sonysketch #sketch #oc #myoc #myart #boy #anime #manga #blood #red