@Yu -

“Shooting star…!!?” #inktober #inkober2017 #found #stars #sonysketch@sonysketch